مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقیارائه مشاوره و راهنمایی های حقوقی از سوی کارشناسان موسسه دادپویان برنا ارائه میگردد


                                       خدمات مشاوره حقوقی


مشاوره حقوقی در زمینه های خصوصی ،جزایی و بین المللی و موضوعاتی از قبیل کسب و کار، مشارکت های مدنی و.... از دیگر خدمات ارائه شده توسط این موسسه است که از توسط کادر جوان و مجرب این موسسه انجام میشود و در این خصوص از تجربیات سایر همکاران به صورت تخصصی استفاده میشود.عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا