تاسیس و فعالیت شرکت ھای خارجی در نظام حقوقی ایران

تاسیس و فعالیت شرکت ھای خارجی در نظام حقوقی ایرانتاسیس و فعالیت شرکت ھای خارجی در نظام حقوقی ایران استاد راھنما: دکترسیدیاسر ضیایی نام دانشجو: سیدحبیب لله حسینی دانشگاه قم


امروزه با توسعه ی مبادلات بازرگانی در عرصه ی بین المللی ، سرمایه گذاری نیز جنبه ی بین المللی گرفته و دیگر منحصربه مرزھای سیاسی کشورھا نمی باشد.به دنبال گسترش فعالیت تجاری شرکتھا وافزایش قدرت و توان مالی حاصل از تلاش آنھا در عرصه ی تجارت این امکان برای آنھا به وجود آمده تا در راستای فعالیت تجاری خود وکنترل بازار نسبت به ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در مناطقی غیراز
محل استقرارخود در سطح داخلی وخارجی اقدام نمایند،امروزه استفاده ازنمایندگان تجاری به یکی از اشکال مھم و کارآمد در بازارھای جھانی تبدیل شده است.استفاده از این قبیل نمایندگان معمولا از طریق قراردی صورت می گیرد که به موجب آن شخصی، به مذاکره و بازاریابی و انعقاد معاملاتی از جانب تولیدکنندگان یا صاحبان صنایع می پردازد.ھمچنین گاھی اوقات شرکت ھای بزرگ بین المللی به منظور ایجاد اعتماد بیشتر به جای فعالیت توسط نمایندگی مبادرت به تاسیس شعبه می نمایند. مھمترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه درکشورھای دیگر اقدام می کند، بازاریابی است و گاھی نیز از طریق تشکیل شرکت فرعی اقدام می نماین تا فعالیت گسترده تری داشته باشند.
موضوع و ھدف اساسی این پژوھش تبیین رژیم حقوقی شرکتھای خارجی در حقوق ایران که از طریق شعبه یا نمایندگی ویا شرکت فرعی امکان پذیر است می باشد.باتوجه به اھمیت فراوان این موضوع در عرصه ی تجارت داخلی و بین المللی،قواعد و مقررات خاصی درمورد آن در قوانین و مقررات کشورھای مختلف و حتی در سطح بین المللی پیش بینی شده است، از جمله این اقدامات دستورالعمل جامعه اروپا درباره نمایندگان تجاری خویش فرما و کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی کالاست که نشانگر اھمیت موضوع در تجارت بین الملل است. اما در کشور ایران قواعد و مقررات مشخصی دراین مورد وجود ندارد ونظام حقوقی خاصی برای شعبه و نمایندگی شرکتھای خارجی پیش بینی نشده است. کلیه فعالیت اداره این نھادھا تابع قواعد و احکام حقوق ایران از جمله مقررات شرکتھای تجاری و قواعدعمومی می باشد.با این حال در حقوق ایران که موضوع بحث ما است ، ھر کجا که مقررات ویژه ای در ارتباط با موضوعی خاص به تصویب رسیده ، این مقررات نیز مورد مطالعه قرار خواھد گرفت.

- سوال اصلی
۱- ثبت و فعالیت شرکت خارجی ،شعبه و نمایندگی و شرکت فرعی خارجی در ایران تابع چه نظام وحقوقی می باشد ؟
- سوالات فرعی
۱-تشکیل شعبه شرکت خارجی در ایران متضمن رعایت چه شرایطی است؟
۲-آیا ثبت و تشکیل نمایندگی و شرکت فرعی خارجی در ایران مانند شعبه می باشد؟

علی رغم اھمیت بالای موضوع و نقش مھمی که سرمایه گذاری خارجی در مراودات تجاری و اقتصادی کشورھا ایفا می کند، و با وجود آنکه بسیاری از کشورھای در حال توسعه، از جمله ایران با چنین باوری از طریق اتخاذ سیاستھای جدید، اعطای امتیازات مختلف، و به تصویب رساندن مقرراتی که در راستای جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد، بر جذب ھر چه بیشتر شرکتھای خارجی برای حضور در کشور خود سعی دارند، ابعاد مختلف قواعد حقوقی در ارتباط با این شرکتھا آن طور که توقع می رود، مورد بررسی قرار نگرفته است. و بیشتر پژوھش ھای صورت گرفته در این حوزه به مباحث حوزه نمایندگی تجارتی مانند حق العمل کاری، کارگزاران حمل و نقل و ... پرداخته اند. بنابراین حل مسائل و مشکلات مطروحه در این راستا نیازمند بحث و بررسی بیشتر و نگاھی دقیق تر به موضوع می باشد.

جهت دریافت اصل مقاله از طریق رایانامه درخواست فرماییدعضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا