نشست بررسی جرايم جنگی در افغانستاننشست بررسی جرايم جنگی در افغانستان در دانشگاه قم صورت پذيرفت

 
نشست بررسي جرايم جنگي در افغانستان بعد ازسال 2001 با نگاهي به عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد  با حضور مسئولين كشوري و علمي كشور افغانستان، مسئولين دانشگاه قم و همچنين دانشجويان صورت پذيرفت.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، هفته گذشته در تالار مفيد نشست بررسي جرايم جنگي در افغانستان بعد از سال 2001 با نگاهي به عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد برگزار گرديد.
در اين مراسم ابتدا دكتر قاسمي معاونت آموزشي دانشگاه قم به ميهمانان شركت كننده و دانشجويان خير مقدم گفته و سپس دكتر فضايلي مدير گروه حقوق بين الملل به طرح مسئله و بيان موضوع پرداخت و مسئله جرايم جنگي در افغانستان را دغدغه مشترك دو كشور دانست.
در ادامه دكتر هارون نجم پور معاون، وزيرمختار و مستشار سفير جمهوري اسلامي افغانستان به سخنراني پرداخته و بيان داشت:
اميد است مباحث مطروحه در اين نشست فقط علمي باشد نه سياسي. ريشه نا امني ها و آشوب ها در افغانستان را بايد در كشورهاي خارجي جستجو كرد؛ هر چند كه ملت ما هم بي تقصير نيست.
وي اشاره كرد:
در افغانستان دو جنگ رخ داده است، جنگ سرخ كه شوروي متولي آن بود و ديگري جنگ سياه كه پاكستان متولي آن است و هنوز ادامه دارد. جنايات جنگي در اين جنگ سياه انجام مي شود و هدف ناامن كردن كشور است. افغانستان از 2003 عضو ديوان بين المللي كيفري است.
سپس دكتر عبدالقيوم سجادي رياست محترم دانشگاه خاتم النبيين كابل و نماينده پارلمان افغانستان به طرح بحث پرداخت. ايشان موضوع را از منظر روابط بين الملل مطرح كرده و بيان داشت:
در ديدگاه رئاليستي قدرت، عدالت است و اين ديدگاه غالب نهادهاي بين المللي است و در اين ديدگاه هر كس بايد خودش اقدام كند و منتظر ديگران نباشد و مصاديق جنايات جنگي را بايد خودش مشخص كند. ديدگاه ديگر اين است كه اصل ليبراليسم است و نهادهاي مدني تاثير زيادي دارد.
وي همچنين افزود:
نقطه مشترك هر دو ديگاه اين است كه نبايد جنايات جنگي اتفاق بيافتد اما متاسفانه قدرت هاي بزرگ امروز در عرصه عملكرد اقدام جدي نمي كنند و تنها شعار مي دهند.
سجادي تصريح كرد:
محيط سياسي امروز درعرصه بين المللي رقابتي است. ديدگاه جامعه بين المللي اين است كه دولتها هم خواسته هاي ملي خودشان و هم خواسته هاي جامعه بين المللي را مورد نظر قرار دهند.
سپس دكتر احمدرضا توحيدي عضو هيئت علمي دانشگاه قم و استاد حقوق بين الملل در دانشگاه قم به سخنراني پرداختند و بيان داشتند:
سه گروه طالبان، حقاني و داعش در كنار هم و در تعارض با قدرت دولت افغانستان در شرايط امروزي حضور دارند. جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي در افغانستان وجود دارد كه جنايت تجاوز منتفي است و جنايت نسل كشي نيز مورد توجه نيست.
وي ادامه داد:
ديوان بين المللي كيفري مستقيما نمي تواند به جرايم رسيدگي كند بلكه بايد توسط يكي از اعضاي ديوان يا خود دادستان و يا توسط شوراي امنيت اقداماتي را جهت پايان بخشيدن به جنايات مندرج در اساسنامه انجام بدهد.
در ادامه دكتر محسن قدير عضو هيئت علمي دانشگاه قم و استاد حقوق بين الملل در دانشگاه قم به سخنراني پرداخت و بيان كرد:
افغانستان از سال 57 تاكنون گرفتار جنگ است. افغانستان دو بار توسط دو عضو دائم شوراي امنيت اشغال شده است و آمريكا در سال 2014 پيمان امنيتي با افغانستان امضاء كرد. ديوان بين المللي كيفري متاسفانه اقدام عملي نكرده و فقط به شعار دادان اكتفا كرده و اخيرا گفته است كه از طرف دولت افغانستان شكواييه اي مستند و مستدل ارائه نشده است. در جنايات جنگي عنصر عمد مفروض و عنصر قانوني هم موجود است لكن بازخورد عملي تاكنون صورت نگرفته است .
و در پايان نيز دكتر سيد ياسر ضيائي عضو هيئت علمي دانشگاه قم و استاد مشاور انجمن علمي حقوق بين الملل دانشگاه قم به جمع بندي مطالب و به تفسير و تبيين جرائم جنگي در حقوق بين الملل و سازكار صلاحيت جهاني براي رسيدگي به اين جرايم پرداخت.
وي بيان داشت:
جرايم بين المللي متضمن شكل گيري مفهوم نظم عمومي بين المللي است. جرايم جنگي در طول مخاصمات محقق مي شود كه افغانستان درگير جنگ داخلي است و از آنجا كه افغانستان در سال 2009 عضو پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو (راجع به جنگ هاي داخلي) شده است مي توان گفت كه جرايم جنگي در اين كشور محقق است.
در انتهاي برنامه نيز پرسش و پاسخ دانشجوي صورت پذيرفته و از اعضاي انجمن علمي حقوق بين الملل دانشگاه قم تقدير به عمل آمد.


موسسه دادپویان برنا از حامیان برگزاری نشست بررسي جرايم جنگي در افغانستان در دانشگاه قم بود.

عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا